Projekt Edukacyjny Zdrowy Uśmiech

Grupa Biedronki i Grupa Pszczółki biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie  Edukacyjnym ,,Zdrowy Uśmiech" organizowanym przez:


ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Głównym założeniem projektu „Zdrowy uśmiech ” jest kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych związanych z higieną jamy ustnej.
Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w USTAWIE z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozdział 2, Art. 10 ust2. do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności: “2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;”
 

CELE PROJEKTU:
✓ rozwijanie działań sprzyjających zdrowiu;
✓ kształtowanie prawidłowych postaw związanych z myciem zębów;
✓ promocja zdrowego stylu życia;
✓ zapoznanie dzieci z właściwą profilaktyką jamy ustnej;
✓ prowadzenie zabaw badawczych, twórczych, edukacyjnych w celu pogłębienia wiedzy prozdrowotnej;
✓ nawiązanie współpracy między placówkami;
✓ wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;

Projekt Edukacyjny Zdrowy Uśmiech _Regulamin