Deklaracja dostępności

Gminny Żłobek Kraina Smyka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobek.halinow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01-03-2019.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-11.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zdjęcia  w galeriach i pliki graficzne nie posiadają  opisów dla osób niewidomych/słabowidzących (tekstów alternatywnych)
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor placówki, e-mail: zlobek@halinow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 609-107-464. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Gminnego Żłobka Kraina Smyka przy ul. Stołecznej 119 w Józefinie jest budynkiem parterowym, nie posiadający schodów.
 • Budynek posiada dwa główne wejścia umiejscowione z prawej i lewej strony budynku oraz wejście od frontu dla personelu i firm zewnętrznych, które posiada podjazd.
 • Nad wejściem do budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób na wózkach dostosowane są korytarze i pomieszczenia.
 • W drzwiach zewnętrznych są zamontowane dociągi drzwi, co może stanowić utrudnienie.
 • W budynku od strony lewego wejścia znajduje się wózkownia.
 • Drzwi wejściowe oraz do sal zabaw są szerokie,  dwuskrzydłowe, nie posiadające progów.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, na holu niedaleko głównego lewego wejścia.
 • Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.
 • Z  dwóch sal zabaw (pomarańczowej i żółtej) można bezpośrednio wyjść na niski jednostopniowy, szeroki taras z którego bezpośrednio przechodzi się na ogród.
 • Dostęp do tarasu  umożliwia podjazd z obu jego stron.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani online.

Informacje dodatkowe

Strona posiada:

 • możliwość podwyższonego kontrastu
 • możliwość powiększenia liter
 • pliki pdf w wersji cyfrowej