Odpłatność za wyżywienie

UCHWAŁA NR LVI.491.2022 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 30 listopada 2022 r.


zmieniająca uchwałę nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Halinów


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.),Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Halinów zmienionej uchwałą nr XI.112.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. oraz uchwałą nr XLVIII.440.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 czerwca 2022 r., wprowadza się następującą zmianę:
§ 5. otrzymuje brzmienie: ,,§ 5. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
Dawid Wojda


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala w drodze uchwały rady gminy.
Uchwałą nr XI.112.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. ustalono maksymalną stawkę dzienną za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 15,00 zł na dzień za trzy posiłki ( śniadanie, obiad i podwieczorek). Dyrektor Żłobka zwrócił się z wnioskiem o podjęcie niniejszej uchwały, co umożliwi podwyższenie maksymalnej stawki żywieniowej z uwagi na to, że dotychczasowa wysokość dziennej stawki żywieniowej dla dziecka w żłobku jest niewystarczająca i nie pozwala na spełnienie wymagań dotyczących norm żywieniowych dla dzieci w wieku do lat 3.
Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR LVI.491.2022

UCHAWŁA NR XI.112.2019