Odpłatność za wyżywienie

UCHWAŁA NR LXVII.591.2023
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 31 października 2023 r.


zmieniająca uchwałę nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Halinów
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 z późn. zm.), Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:


§ 1.

W uchwale nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Halinów zmienionej uchwałą nr XI.112.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r., uchwałą nr XLVIII.440.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 czerwca 2022 r. oraz uchwałą LVI.491.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 5.

otrzymuje brzmienie: ,,§ 5. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych)”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 z późn. zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala w drodze uchwały rady gminy. Uchwałą nr LVI.491.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2022 r. ustalono maksymalną
stawkę dzienną za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 16,00 zł na dzień za trzy posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek). Dyrektor Żłobka na prośbę Rodziców dzieci uczęszczających do placówki, zwraca się z wnioskiem o podjęcie niniejszej uchwały. Dotychczasowa wysokość dziennej stawki żywieniowej dla dziecka w żłobku jest niewystarczająca i nie pozwala na spełnienie wymagań dotyczących norm żywieniowych dla dzieci w wieku do lat 3. Podjęcie uchwały umożliwi podwyższenie maksymalnej stawki żywieniowej, a co za tym idzie, znacząco wpłynie na poprawę jakości dostarczanych do placówki posiłków, o co wnioskują Rodzice.
Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR LXVII.591.2023

UCHWAŁA NR LVI.491.2022

UCHAWŁA NR XI.112.2019