Odpłatność za wyżywienie

UCHAWŁA NR XI.112.2019

RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 29 sierpnia 2019r.

 

zmieniająca uchwałę nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksywmalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Halinów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z poźn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z poźn. zm.) Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie:  ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Halinów, wprowadza się następującą zmianę:

§ 5. otrzymuje brzmienie:

,,§ 5. Ustala się maksymalną wysokosc opłaty za całodzienne wyżywienie dziecka w Żłobku  w wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych).".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

 

 

 

 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późń. zm.)  wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala w drodze uchwały rada gminy.

Uchwałą nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019r. ustalono maksymalną stawkę dzienną za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 10,00 zł na dzień dla dziecka za trzy posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek). Dyrektor Żłobka zwrócił się z wnioskiem o podjęcie niniejszej uchwały, co umożliwi podwyższenie maksymalnej stawki żywieniowej z uwagi na to, że dotychczasowa wysokość dziennej stawki żywieniowej dla dziecka w żłobku jest niewystarczająca i nie pozwala na spełnienie wymagań dotyczących norm żywieniowych dla dziecki w wieku do 3 lat.

 

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjecie niniejszej uchwały.

UCHAWŁA NR XI.112.2019