Opłata za pobyt

UCHWAŁA NR LXV.569.2023 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 25 sierpnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Halinów.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 z późn. zm.) Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Halinów zmienionej uchwałą nr XI.112.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r., uchwałą nr XXII.223.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lipca 2020r., oraz uchwałą nr XLVIII.440.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 czerwca 2022 r., wprowadza się następującą zmianę:
- § 3. otrzymuje brzmienie:,,§ 3. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) miesięcznie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie

                                                                                      Marcin Pietrusiński

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XLVIII.440.2022 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 23 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Halinów


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.).Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Halinów zmienionej uchwałą nr XI.112.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r., wprowadza się następującą zmianę:
§ 3. otrzymuje brzmienie: ,,§ 3. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) miesięcznie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński