Zgłoszenie nieobecności dziecka

UCHWAŁA NR XXII.222.2020
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 27 lipca 2020 r.


zmieniająca uchwałę nr XLVII.450.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Żłobka Kraina Smyka oraz nadania mu statutu
Na podstawie art. 18 ust. 9 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn.zm.), Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Żłobka stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVII.450.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Żłobka Kraina Smyka oraz nadania
mu statutu zmienionej uchwałą nr XLIX.467.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. wprowadza się następującą zmianę:

W § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłaty za wyżywienie nie pobiera się pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka w Żłobku. Opłaty nie pobiera się po dokonaniu powiadomienia do godziny 8:00 danego dnia.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 284 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć i powadzić żłobek w formie samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalają
jego statut. Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.